Biz hakda

YIGAO Company

YIGAO kompaniýasy

YIGAO hünärmen gurnaýjylar üçin gurallary işläp düzýär we kafel tekizleýiş gurallaryny, gurluşyk gurallaryny we uly formatly plitkalary howpsuz işlemek, daşamak we kesmek, şeýle hem her dürli keramiki we farfor plitalaryny oturtmak üçin kafel tekizleýiş gurallaryny we gurluşyk gurallaryny we wakuum sorujy kuboklary dizaýn etmäge, öndürmäge we paýlamaga çalyşýar. .YIGAO indi 100-den gowrak täze önüm öndürýär. Size ýokary hilli önümleriň doly toplumyny hödürlemek üçin önümlerimizi bazaryň zerurlyklaryna yzygiderli täzeläp, kämilleşdirýäris.

Innowasiýa ygrarlylygymyz bilen köp täze we tolgundyryjy önümleri taparsyňyz. Iň köp satylan önümlerimiz bilen bir hatarda, täze uly formatly kafel gurallary, gurnama gurallary, kafel ideginiň diapazony bilen tanyşdyryp bileris, idegden soň möhüm goşmaça satuwlara ýetmegiňizi üpjün ederis. hünärmenler ösüş prosesinde möhüm ädimdir we bu özara täsir bilen amaly has aňsat we has kynlaşdyrmaga mümkinçilik berýän hil we amaly taýdan ajaýyp önümler döredilýär. YIGAO ýokary hilli elektrik vakuum sorujy kubogyny öndürmek we satmak bilen meşgullanýar. . Elmydama ýokary hilli, amaly, tygşytly we müşderini kanagatlandyrýan güýç gurallarynyň önümçiligine eýerýäris we netijeli we akylly işleýiş enjamlarynyň bir toparyny ösdürýäris. YIGAO Elektrik vakuum sorujy kubogy, fiziki güýji, iş ýüküni azaltmak we gurluşyk materiallaryny ygtybarly dolandyrmak üçin döredilen güýç gurallary pudagynda iň tolgundyryjy täze oýlap tapyşdyr. Şol bir wagtyň özünde, Elektrik vakuum sorujy kubogy pol enjamlary, aýna gurnaýjylar, agaç ussalary, derwezebanlar we gurluşyk işgärleri üçin öý enjamlaryny, mebelleri, gutulary we güýmenjeleri götermek, göçürmek we daşamak üçin kömekçi sling bilen bilelikde ulanylyp bilner. desgalar. Elektrik vakuum sorujy kubogy agyr götermek we ýadaw hereket we gurnama meselelerini ýerine ýetirmek usulyny üýtgetmek üçin asyl patentlenen vakuum tehnologiýasyny kabul edýär. Islendik ýeri diýen ýaly tutup biler: çygly, gödek ýa-da gözenekli. Bazardaky başga önümiň göterip bilmeýän nagyşly aýna, göwher nagyşly polat, guradyjy we beýleki ýüzleri dolandyrýar.

Toparymyz

YIGAO ajaýyp önüm dizaýny, ösüş we satuw topary bar, size dürli hyzmatlary hödürläp biler

Our Team
Our Team
Our Team

Önümçilik usuly

Manufacturing Technique
Manufacturing Technique
Manufacturing Technique
Manufacturing Technique

Habaryňyzy goýuň